Projectes forestals | Enginyeria Forestal i Agrícola Burriac

Enginyeria Burriac:
Gestió integral de
recursos forestals

moc.liamg@cairrub.aireynigne

moc.liamg@cairrub.e

Projectes Forestals Burriac

Projectes i treballs forestals a Catalunya

Ordenació forestal

Plans d'Ordenació Forestal

Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i Plans Simples de Gestió Forestal (PSGF). Eines bàsiques per la gestió dels boscos de titularitat privada. Efectuats mitjançant les instruccions de redacció establertes pel Centre de la Propietat Forestal.

Estudis d'inundabilitat

Estudis d'Inundabilitat

Seguint la metodologia de l'Agència Catalana de l'Aigua, fent servir programari especialitzat (Hec-Ras en 1D i Iber en 2D) i realitzant cartografia detallada de la zona d'estudi.

Estudi Paisagístic

Estudis d'Impacte i Integració Paisatgística

Essencial per als projectes a realitzar tant dins l'àmbit rural com a l'urbà. En la seva elaboració es fan servir eines GIS i programari específic. L'objectiu és crear un document fidel a la realitat i amb una visió el més objectiva possible que compleixi els requisits de les administracions competents dins l'àmbit del projecte.

Explotacions ramaderes

Plans de gestió de dejeccions ramaderes

Orientat a les explotacions ramaderes que han de disposar obligatòriament d'aquest document (Decret 136/2009 d'1 de setembre).

Certificació facultativa

Memòries d'activitats i certificació facultativa

Documentació i cartografia necessària per tal d'obtenir la llicència d'activitat pertinent, en base les normatives municipals.

Recuperació de paratges naturals

Restauració i recuperació de paratges naturals

Projecte tècnic de restauració de paratges naturals i direccions d'obra fins a la consecució dels objectius fixats.

Plans cinegètics

Plans cinegètics

Cens poblacional de les espècies presents dins l'àmbit d'estudi i valoració del potencial cinegètic aprofitable.

Estudi Impacte Ambiental

Estudis d'Impacte Ambiental

Valoració d'alternatives en la implantació d'un agent pertorbador en el territori. Avaluant els impactes i escollint el menys desfavorable utilitzant matrius d'impacte.

Projectes forestals Burriac

Valoració de la càrrega ramadera admissible

Estudi del potencial productiu en pastures, deveses i boscos. Per a l'alimentació de bestiar en extensiu i semi-extensiu.

Projectes forestals Burriac

Tramitació de DUN i incorporacions de joves agricultors

Tràmits relacionats amb l'obtenció de subvencions, drets de la PAC i assessorament.

Projectes forestals Burriac

Segregacions i agregacions cadastrals

Tràmits necessaris per a realitzar agregacions cadastrals i divisions de parcel·les dins l'àmbit rústic.

Projectes forestals Burriac

Assessorament en producció ecològica de proximitat

Experiència en la gestió i comercialització de productes ecològics, rotació de cultius, tractaments per a plagues, tràmits amb entitats certificadores (CCPAE), obtenció d'ajudes, plans d'empresa, ...